ท่านต้องการให้ อบต.ไผ่กองดิน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านระบบสาธารณูปโภค ( 7 )
30.43%
ด้านการคมนาคม ( 8 )
34.78%
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 4 )
17.39%
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล ( 3 )
13.04%
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล ( 1 )
4.35%