ท่านต้องการให้ อบต.ไผ่กองดิน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านระบบสาธารณูปโภค ( 7 )
29.17%
ด้านการคมนาคม ( 8 )
33.33%
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 5 )
20.83%
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล ( 3 )
12.50%
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล ( 1 )
4.17%