หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
วัดราษฎร์บำรุง
วัดฤกษ์บุญมี
วัดทองขาหย่าง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
1
2
3
 
 
 
     
 
 

 
โครงการทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือ เดือน ๖ ในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน วันวิสาขบูชาจึงถือว่าเป็นวันสำคัญสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่ก่อกำเนิดพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ และนำมาซึ่งพระธรรมคำสอนที่เผยแผ่แก่พุทธศาสนิกชนสืบต่อมาจนปัจจุบัน นอกจากนี้ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ ๓๔ ประเทศ มีมติรับรองให้วัน      วิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติพิจารณาเห็นว่า พระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในศาสนา       ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีคุณูปการอันใหญ่หลวงในทางจิตใจต่อมวลมนุษยชาติ ตลอดระยะเวลากว่า ๒,๕๐๐ ปี และยังคงมีคุณูปการต่อไปในอนาคต จึงกำหนดให้ วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของโลก
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจึงได้จัดทำกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาขึ้น เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน มีความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของพุทธศาสนาเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้ประพฤติปฏิบัติตามหลัก   คำสอนของพุทธศาสนา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน              ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ย. 2562 เวลา 09.33 น. โดย คุณ บุศรา จันทร์ตรี

ผู้เข้าชม 71 ท่าน