หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
วัดราษฎร์บำรุง
วัดฤกษ์บุญมี
วัดทองขาหย่าง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
1
2
3
 
 
 
     
 
 

 
โครงการบำเพ็ญประโยชน์ทำดีเพื่อชุมชน ประจำปี 2562  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน และเป็นคนดีได้ มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม โดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อำนาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐในการปฏิบัติงานโดยความซื่อสัตย์และคาดหวังจากประชาชนว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ต้องมีความรับผิดชอบดูแล การมีจิตสาธารณะ การให้บริการที่เป็นธรรม การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน จึงเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดทำโครงการบำเพ็ญประโยชน์ทำดีเพื่อชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ รู้รักสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ/แบ่งปัน และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม มีจิตสาธารณ เป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ย. 2562 เวลา 09.26 น. โดย คุณ บุศรา จันทร์ตรี

ผู้เข้าชม 31 ท่าน