หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจในตำบล
วัดราษฎร์บำรุง
วัดฤกษ์บุญมี
วัดทองขาหย่าง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน
1
2
3
 
 
 
     
 
 

 
โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เนื่องจากวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ของทุกปี เป็นวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กล่าวคือ พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน เป็นระยะเวลา ๓ เดือน ดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงพร้อมใจกันหล่อเทียนขนาดใหญ่ถวายพระภิกษุเพื่อใช้จุดบูชาและให้แสงสว่างอันเป็นกุศลทานอย่างหนึ่ง เพราะเชื่อกันว่าการให้ทานด้วยแสงสว่างจะมีอานิสงส์เพิ่มพูนปัญญา ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้ (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (๘) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น”
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม จึงได้ร่วมกับโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงจัดทำโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้เห็นคุณค่าของการ    สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ย. 2562 เวลา 09.13 น. โดย คุณ บุศรา จันทร์ตรี

ผู้เข้าชม 38 ท่าน