หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.paikongdin-sao.go.... 1. ที่บริเวณหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานในบริเวณด้านบนสุด ให้กดที่ปุ่มเมนูชื่อ ข้อมูลหน่วยงาน
จะปรากฏแถบเมนูย่อยขึ้นมา ให้สังเกตและกดที่แถบเมนูชื่อ โครงสร้างองค์กร
2.จะปรากฏข้อมูล แผนผังโครงสร้างองค์กรฝ่ายการเมือง และ แผนผังโครงสร้างองค์กรฝ่ายข้าราชการประจำ
o2. ข้อมูลผู้บริหาร
o3. อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A
o9 Social Network
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  (1)     2      3      4      5