หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
     
 
     


 
สพ 0023.5/1599 ส่งรายงานประจำเดือนกันยายน 2562 จากระบบ GFMIS  [ 11 ต.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว1575 1-โครงการการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment : LPA ประจำปี 2562  [ 11 ต.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว1575 2-โครงการการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Local Performance Assessment : LPA ประจำปี 2562  [ 11 ต.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว20034 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนันสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม  [ 11 ต.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว20131 แนวทางการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 ต.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว1552 กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562  [ 10 ต.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.5/ว1546 แจ้งแนวปฏิบัติในการรับของแถม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ  [ 10 ต.ค. 2562 ]    
 
สพ 0023.3/ว1564 การส่งเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ประจำปี 2562  [ 9 ต.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1181