หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด บรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี ของโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง หมู่ที่ ๕ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราษฎร์บำรุง หมู่ที่ ๕ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขยง หมู่ที่ ๘ ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๘๙๐.๒๔ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน จำนวน ๘ รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖,๓๗๐.- บาท (หกพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน จำนวน ๘ รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖,๓๗๐.- บาท (หกพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) [ 28 พ.ย. 2566 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด บรรจุ 200 ซี.ซี ของโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 5 ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 5 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขยง หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี [ 28 พ.ย. 2566 ]จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด บรรจุ ๒๐๐ ซี.ซี ของโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง หมู่ที่ ๕ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราษฎร์บำรุง หมู่ที่ ๕ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขยง หมู่ที่ ๘ ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๘๙๐.๒๔ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์) [ 28 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานไม้ บ้านบ่อสวาย หมู่ที่ ๖ ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๔๘,๕๑๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานไม้ บ้านบ่อสวาย หมู่ที่ ๖ ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๔๘,๕๑๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) [ 22 พ.ย. 2566 ]จ้างสำรวจประชากรสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ทั้ง ๖ หมู่บ้าน ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย อัตราค่าสำรวจ ๓ บาท/ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน หมายเลขทะเบียน กบ ๖๑๔๙ สุพรรณบุรี โดยการเปลี่ยนอะไหล่พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน ๑๔ รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙,๕๑๗.๖๕ บาท (เก้าพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ย. 2566 ]ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน หมายเลขทะเบียน กบ ๖๑๔๙ สุพรรณบุรี โดยการเปลี่ยนอะไหล่พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน ๑๔ รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙,๕๑๗.๖๕ บาท (เก้าพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์) [ 20 พ.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 115